Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Active Werving & Selectie B.V., gevestigd te Middenbeemster aan de Rombouthogerbeetsstraat 4 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 37146585.

 

Artikel 1. Algemeen

  • Active Werving & Selectie B.V. richt zich op werving en selectie van personeel.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan Active Werving & Selectie B.V. en overeenkomsten tussen Active Werving & Selectie B.V. en de opdrachtgever.

2.2 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Active Werving & Selectie B.V. zijn aanvaard.

2.3 Opdrachtgever met wie eerder op basis van deze voorwaarden een overeenkomst is afgesloten, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden in te stemmen voor zover het betreft voortzetting van de bestaande overeenkomst dan wel opvolging door nieuwe overeenkomsten.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Door Active Werving & Selectie B.V. uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven.

3.2 De overeenkomst van opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door opdrachtgever.

 

Artikel 4. Werksfeer

4.1 Een werving- & selectieopdracht is de opdracht waarbij Active Werving& Selectie B.V. één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij de opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van zo’n opdracht is sprake indien en zodra een door Active Werving & Selectie B.V. bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat het door opdrachtgever aangeboden arbeidscontract ondertekent of zijn/haar werkzaamheden aanvangt.

4.2 Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door Active Werving & Selecvtie B.V. geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als inleenkracht, enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.

4.3 Onder een succesvolle vervulling van de werving- & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Active Werving & Selectie B.V. aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 12 (twaalf) maanden na die introductie – al of niet na intrekking van de opdracht- in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.

4.4 Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Active Werving & Selectie B.V. geïntroduceerde kandidaat reeds vóór het geven van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn.

4.5 Werving- & selectieopdrachten aan Active Werving & Selectie B.V. hebben het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat door Active Werving & Selectie B.V. niet kan worden gegarandeerd.

 

Artikel 5. Uitvoering werkzaamheden

5.1 Active Werving & Selectie B.V. zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

Artikel 6. Honorarium

6.1 Alle door Active Werving & Selectie B.V. aangeboden of genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW.

6.2 Bij de vervulling van de werving- & selectieopdracht wordt door Active Werving & Selectie B.V. aan opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht zoals dat vermeld staat in de overeenkomst.

6.3 Het honorarium bedraagt één bruto maandsalaris hetgeen de kandidaat bij opdrachtgever gaat verdienen.

6.4 Indien de opdrachtgever binnen 1 (één) jaar met meer kandidaten uit desbetreffende werving- & selectieopdracht een arbeidsverhouding wenst aan te gaan, dan is voor elke aan te nemen kandidaat het volledige honorarium verschuldigd.

6.5 Active Werving & Selectie B.V. geniet exclusiviteit voor de werving- & selectieopdracht, tenzij vooraf nadrukkelijk anders is afgesproken. Gedurende de exclusiviteitperiode zullen kandidaten uitsluitend via Active Werving & Selectie B.V. worden voorgedragen. Kandidaten welke via de opdrachtgever worden voorgedragen, zullen door Active Werving & Selectie B.V. in de procedure worden opgenomen. Ook voor deze kandidaten gelden de eerder genoemde honorariumafspraken.

 

Artikel 7. Betaling en facturering

7.1 Het totale honorarium wordt in drie gelijke maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Bij aanvang van de dienstbetrekking van de kandidaat is opdrachtgever aan Active Werving & Selectie B.V.1/3 deel van het totale honorarium verschuldigd. De tweede termijn is een maand later verschuldigd indien de kandidaat nog bij opdrachtgever werkzaam is. De laatste termijn is wederom een maand later verschuldigd als de kandidaat nog bij opdrachtgever werkzaam is.

7.2 De betalingstermijn ter zake door Active Werving & Selectie B.V. verzonden facturen bedraagt 14 (veertien) dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens Active Werving & Selectie B.V. op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

7.3 Eventuele incassokosten, alsmede de wettelijke handelsrente te rekenen vanaf de uiterste datum waarop de betaling had behoren te zijn ontvangen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.4 Active Werving & Selectie B.V. is bevoegd om haar eigen werkzaamheden op te schorten indien de betalingstermijn van de factuur/facturen aan de opdrachtgever is/zijn verlopen.

 

Artikel 8. Informatieplicht

8.1 De opdrachtgever is gehouden om binnen 14 (veertien) dagen na het sluiten van de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de geselecteerde kandidaat een kopie van deze door partijen getekende arbeidsovereenkomst aan Active Werving  & Selectie B.V. te verstrekken.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Active Werving & Selectie B.V. is gehouden om zich in het kader van een opdracht aantoonbaar in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Indien het gewenste resultaat – al dan niet gedeeltelijk – uitblijft, is Active Werving & Selectie B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk, ook niet voor eventueel als gevolg daarvan ontstane schade.

9.2 Voordrachten van kandidaten aan opdrachtgever geschieden naar beste inzicht en overeenkomstig de normen van goed vakmanschap, onder voorbehoud dat de door de kandidaten of referenten verstrekte gegevens juist zijn. Referenties van kandidaten worden alleen na overleg met Active Werving & Selectie B.V. en na uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat nagetrokken.

9.3 Voor de beslissing om met een door Active Werving & Selectie B.V. geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk. Active Werving & Selectie B.V. aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door Active Werving & Selectie B.V. is aangedragen.

9.4 De aansprakelijkheid van Active Werving & Selectie B.V. is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium en voorts onverminderd het voorgaande in ieder geval tot maximaal tot het bedrag dat ter zake wordt uitbetaald onder de bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Active Werving & Selectie B.V.

9.5 Eventuele aanspraken van opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk na het ontdekken van de schade doch uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na afronding van de opdracht bij Active Werving & Selectie B.V. te worden ingediend. Na die periode zijn de aanspraken van de opdrachtgever vervallen.

 

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

10.1 Het is de opdrachtgever toegestaan gegevens van een door Active Werving & Selectie B.V. voorgestelde kandidaat aan een derde bekend te maken; alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Active Werving & Selectie B.V.

10.2 Active Werving & Selectie B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Active Werving & Selectie B.V. zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

10.3 Onverminderd het voorgaande is Active Werving & Selectie B.V. bevoegd de naam van opdrachtgever op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij opdrachtgever schriftelijk aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.

 

Artikel 11. Tussentijdse beëindiging en wijziging van de opdracht

11.1 Tussentijdse beëindiging of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

11.2. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk intrekt of beëindigd, zal geen creditering van de reeds gefactureerde fee(s) plaatsvinden.

11.3 Onder tussentijdse beëindiging in de zin van dit artikel wordt mede verstaan het tussentijds wijzigen van het functieprofiel in de ruimste zin des woords.

11.4 Een overeenkomst kan door Active Werving & Selectie B.V. worden ontbonden indien in verband met de bedrijfsomstandigheden de functie-eisen in de praktijk zodanig onredelijk blijken te zijn, dat Active Werving & Selectie B.V. dientengevolge redelijkerwijs geen geschikte kandidaten kan voorstellen.

 

Artikel 12. Ontbinding

12.1 Opdrachten tussen Active Werving & Selectie B.V. en de opdrachtgever kunnen ontbonden worden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn op het tijdstip waarop: – het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd; – opdrachtgever voorlopige surséance van betaling aanvraagt; – opdrachtgever onder curatele wordt gesteld; – op de eigendommen van opdrachtgever beslag wordt gelegd.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Op elke overeenkomst tussen Active Werving & Selectie B.V. en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

 

Onze leveringsvoorwaarden zijn tevens te downloaden via onze website www.activewerving.nl